Meetjewerkdruk.nl hanteert een holistisch narratieve benadering om werkstress te meten. Deze benadering sluit aan bij de perceptie van het stressproces van het individu zoals door Bakker, De Jonge en Taris (2003) is beschreven. Zij beschrijven dat eerst een objectieve werkdrukbron moet worden waargenomen voordat deze een psychologisch effect kan hebben op de persoon. Medewerkers zijn zich niet altijd bewust van de aanwezige objectieve werkdrukbronnen. Objectieve werkdrukbronnen die niet worden waargenomen leiden ook niet tot stress. De Jonge, Le Blanc en Schaufeli (2003) omschrijven werkstress als stress in of door de werksituatie. Vanuit de waarneming van de persoon is er sprake van werkstress (stress in of door werk) als een stressverschijnsel wordt toegewezen (geattribueerd) aan een werkdrukbron.

Op basis van de gegeven definities en de perceptie van de persoon bestaat het begrip werkstress psychologisch uit twee
aspecten: stressverschijnselen en werkdrukbronnen.

Werkstress wordt vanuit de holistische benadering gedefinieerd als het toewijzen van stressverschijnselen aan werkdrukbronnen. Deze definitie gaat uit van de vooronderstelling dat deel en geheel intern (holistisch) met elkaar verbonden zijn. Werkstress bestaat uit stressverschijnselen die worden geattribueerd aan werkdrukbronnen (zie Figuur 1.1). Werkstress is als psychologisch begrip dus ondeelbaar. Net zoals het strand wordt gevormd door zee en zand. Als één van beide aspecten weg valt, is er geen strand, en dus ook geen werkstress.

screen-capture-1
Figuur 1.1: Holistisch model van werkstress


Bij de meting van werkstress worden twee aspecten onderkend: Stressverschijnselen en werkdrukbronnen. Dit leidt tot de uitspraak: Stressverschijnsel X wordt zoveel keer door bepaalde werkdrukbronnen veroorzaakt. Feitelijk wordt het stressverschijnsel geattribueerd (toegewezen) aan een werkdrukbron. Dan is er sprake van werkstress, stress in of door het werk.
Voorbeeld vraagstelling:

Vragen
- Ik raak in of door het werk geïrriteerd; nooit, zelden, soms, vaak of altijd
- Ik raak geïrriteerd door? bepaalde taken en klussen, contacten, hoeveelheid werk, etc.

Antwoorden
- Ik raak soms geïrriteerd door de hoeveelheid werk en door bepaalde klussen.
- Soms raak ik door de hoeveelheid werk en door bepaalde klussen geïrriteerd.

Vragenlijst werkdruk
Op basis van het theoretische model is een vragenlijst ontwikkeld, de Vragenlijst werkdruk. De Vragenlijst werkdruk omvat 24 stressverschijnselen en 10-14 werkdrukbronnen.

Stressverschijnselen De 24 stressverschijnselen kunnen globaal ingedeeld worden in vier categorieën:
- negatieve emoties met een hoog activatieniveau (bijvoorbeeld piekeren),
- negatieve emoties met een laag activatieniveau (bijvoorbeeld ontevreden),
- mentale vermoeidheid (bijvoorbeeld geestelijk op) en
- uitputting (bijvoorbeeld uitgeput zijn).

Werkdrukbronnen
Op basis van de te onderzoeken functies wordt een opsomming gegeven van de werkdrukbronnen waar de medewerker ervaren stressverschijnselen aan kan toeschrijven.
Afhankelijk van de specifieke doelgroep kunnen meer of minder werkdrukbronnen worden gedefinieerd.
De werkdrukbronnen worden ingedeeld in drie categorieën:
- kwalitatieve werkdrukbronnen (bijvoorbeeld taken en klussen in het werk),
- contactuele werkdrukbronnen (bijvoorbeeld contacten met klanten),
- kwantitatieve werkdrukbronnen (bijvoorbeeld de hoeveelheid werk).

De validiteit en de betrouwbaarheid van de Vragenlijst werkdruk is empirisch onderzocht. De begripsvaliditeit en de convergente validiteit van de vragenlijst zijn goed. De betrouwbaarheid van alle schalen van de Vragenlijst werkdruk is voldoende tot goed.